Polski: Przepraszam za nieestetyczny wygląd mojej strony internetowej. Niestety z powodu natłoku pracy nie miałem jeszcze czasu nad tym popracować. Posiadam pewną wizję, do której oczywiście będę dążył. Póki co, zapraszam do czytania moich Solucji i Narzędzi.

English: Sorry for the unsightly look of my website. Unfortunately, because of the sheer volume of work I did not have time to work on that. I have a vision, which, of course, I will seek. For now, I invite you to read my Solutions and Tools.

Docker Engine and Docker Compose on Ubuntu 16.04

echo deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-extra-$(uname -r) linux-image-extra-virtual linux-image-generic docker-engine
sudo service docker start
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER

Logout & Login again

curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.11.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /tmp/docker-compose
sudo cp /tmp/docker-compose /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Check: https://github.com/docker/compose/releases/latest

Tags: docker, engine, ubuntu, compose, docker-compose, debian, configuration

« Code Snippets - sudo without password »

Related content: